عمل آوری بتن سبک

مزایای بتن
خودعمل آوری شده:

عمل آوری بتن سبک | عمل اوری از درون بتن روشی است

برای تامین اب لازم جهت ابدار کردن سیمان ، در کنار

انچه که اب مخلوط بتن به تنهایی قادر به انجام ان نیست.

در مخلوط های با نسبت اب به سیمان که کمتراز (۰/۴۳ریزدانه های

جاذب ، جایگزین بخشی از ماسه شده و رطوبتی Cتامین

می کند که وارد خمیر ملات شده تا عنوان اب اضافی

لازم برای عمل آوری استفاده می شود.سیمان که

توسط مقدار کم اب موجود در مخلوط بتن ابدار

نمی شود ، اب موجود بیشتری برای این مسئله خواهد داشت.

ن می کند که وارد خمیر ملات شده تا عنوان اب

اضافی لازم برای عمل آوری استفاده می شود.

سیمان که توسط مقدار کم اب موجود در مخلوط

بتن ابدار نمی شود ، اب موجود بیشتری

برای این مسئله خواهد داشت.

الف: عمل آوری از درون باعث فراهم شدن رطوبت

کافی می شود تا رطوبت نسبی بالا بماند و در

نتیجه وقوع خود خشک شدگی بتن Cمنتفی می کند.

ب: عمل آوری از درون تا حد زیادی انقباض

خود ایجادی بتن Cاز بین می برد.

ج: عمل آوری از درون مقاومت بتن را در لحظات

اولیه ساخت بتن بالاتر از حدی که کرنش های

داخلی و خارجی بتن بتواند باعث ترک خوردگی شوند نگه می دارد.

د: عمل آوری از درون می تواندبرخی معایب عمل اوری

از بیرون Cجبران کند، هم از جنبه های انسانی

(دوره بحرانی عمل اوری زمانی است که عمل اوری

لازم است و ان بین ۱۲تا ۷۲ساعت اولیه است)

و هم از جنبه های هیدراسیونی ( زیرا ذرات ابدار

شده مسیر عبور لازم برای اب عمل اوری سیال

جهت حرکت به سمت ذراتی که تشنه اب هستند مسدود می کنند.

عوامل زیر دینامیک لازم برای حرکت اب به

سمت ذرات سیمانی اب دار شده Cبرقرار می کند:

۱-تشنگی ذرت سیمانی هیدراتی

برای اب بسیار شدید است.

۲-عمل موئینگی خلل و فرج
در بتن بسیار قوی است.

۳-اب
در ذرات مناسب توزیع شده در LWAبسیار سیال است.

معایب
بتن که بتن خود عمل اور زمانی قابل انتظار است که:

ترک خوردگی بتن مسیری Cایجاد می کند

که منجر به فرسایش ارماتور های فولادی می شود.

مقاومت
کم بتن تازه اجرا شده یک مشکل محسوب می شود.

نفوذ
پذیری یا دوام بتن باید اصلاح شود.

جریان خمیری مخلوط بتن ،مدول الاسیسته

محصول نهایی یا دوام بتن دارای خاکستر زیاد مد نظر هستند.

نیاز به زمان ساخت کوتاهتر ، زمان کوتاه تر

جابجایی قطعات در کارگاه های پیش ساخته ،

هزینه های نگهداری کمتر،
عملکرد بیشتر و قابلیت پیش بینی بالاتر وجود دارد.

اصلاح
بتن ناشی ازعمل آوری ازدرون:

۱-ترک خوردگی خود ایجادی Cکاهش
می دهد.

۲-انقباض
خود ایجادی Cکاهش می دهد.

۳-نفوذ
پذیری بتن Cکاهش می دهد.

۴-از
ارماتور های فولادی محافظت می کند.

۵-مقاومت ملات Cافزایش
می دهد.

۶-مقاومت بتن در ساعت های اولیه Cافزایش

می دهد تا در برابر کرنش به حد کافی مقاومت کند.

۷-دوام
بیشتری ایجاد می کند.

۸-افزایش
مقاومت خمشی بتن در مراحل اولیه

۹-افزایش
مقاومت فشاری بتن در مراحل اولیه

۱۰-قابلیت
پیش بینی بالاتر برای عمل آوری

توسط | ۱۳۹۸-۱۲-۲۰ ۱۴:۵۱:۰۸ +۰۰:۰۰ ۲۰ام اسفند, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید