بتن ساخته شده ازضایعات طبیعت

بتن ساخته شده ازضایعات طبیعت | با توجه به اقبال عمومی در سرتاسر

جهان که درساخت سازه های بتنــی وجــود دارد، توليــد

بــتن بــه يكــی از مهمتــرين پارامترهــای اثرگذار در

ساخت وسازبدل است گشته.از طرفی عوامـل گونـاگون

ماننـد بلايـای طبيعـی نظير زلزله، سيل و طوفان و بلايای

انسانی نظير جنگ نيز به خودی خودسبب از بين رفتن

سازه ها از جمله سازه های بتنی مـی گردنـد.در نتيجه

حجم آوار ناشی از اين تخريب ها در جهان روزبـروز

در حال افزايش است.موادبازيافتی با افزودن مصالح

مرغوب تر قابل استفاده مجدد می باشند.

يكی از پوزولان ها که امروزه در صنعت ساخت

بتن کاربرد فراوان دارد.ميكروسيليس مي باشد.مصرف

اين ماده مي تواند سبب کاهش نفوذپذيری بتن،

افزايش مقاومت الكتريكی بتن،افزايش مقاومت

فشاری و افزايش دوام بتن در برخی شرايط گردد.

از آنجا که يكی از مسايل بسيار مورد توجه در

دنيای امروز محدوديت منابع طبيعی و مواد

اوليه مي باشد و به موازات اين مسئله
حفظ محيط زيست و جلوگيری از آلوده شدن آن با

مواد زائد توليد شده توسط بشر اجتناب ناپذير

است،استفاده مجدد از مواد زائد و
به کارگيری آن ها به عنوان مواد اوليه ،راهكاری

بهينه و اقتصادی جلوه ميكند که علاوه بر کمک

فراوان به حفظ محيط زيست ،مشكل
کمبود مواد خام اوليه را نيز تا حدودی مرتفع می سازد.

مشكلات زيست محيطی ،مكان دفن زباله ها ،کمبود

مصالح خام ،ايجاد چشم انداز نامناسب،مسائل سياسی و اجتماعی.

شايدقابل بازيافت ترين ماده در ايالت متحده بتن است.

تحقيقات در سال ۹۷نشان داد که بتن در ۱۳۲ايالت آمريكا
بازيابی ميشود.به طور متوسط ساليانه ۱۷۴۰۰۰تن

بتن باريابی ميشود.منابع اصلی برای قلوه

سنگ های بتنی شامل پروژه های
بهسازی راه و بزرگراه و کارهای تخريب است.

توسط | ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۵:۱۵:۴۲ +۰۰:۰۰ ۲۵ام اسفند, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید