مبانی طراحی مخلوط بتن خودتراکم

مبانی طراحی مخلوط بتن خودتراکم مبانی طراحی مخلوط بتن خودتراکم | سیال وپایداربودن ازمبانی طراحی مخلوطSCC است،اما غیرازخصوصیات، عوامل اقتصاد رانیزبایددرطراحی درنظرگرفت.چالش مهم  درطراحی مخلوطSCC،معادل بودن مشخصات موردنیاز بامشخصات واقعی است.موادموردنیازبرای ساختSCC به شرح زیراست: 1-سیمان:نوع ومقدارسیمان براساس خواص ودوام موردنیازتعیین می گردد.معمولامقدارسیمان بین350تا450کیلوگرم برمترمکعب است. 2-سنگدانه درشت:تمام سنگدانه های درشت که برای بتن معمولی [...]

توسط | ۱۳۹۸-۲-۲۶ ۱۴:۰۴:۳۷ +۰۰:۰۰ ۲۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

انواع بتن سبک

انواع بتن سبک انواع بتن سبک | یکی ازراه های ساخت بتن سبک برای قطعات ساختمانی،استفاده ازدانه های سبک رس منبسط شده می باشد که نخستین باردرسال1917میلادی شناخته شد.این دانه های سبک درکشورهای جهان وباتوجه روزافزونی که به آن شده به نام های گوناگون تولیدومصرف می شود که درایران به نام لیکامخفف حروف لاتین Light [...]

توسط | ۱۳۹۸-۲-۲۵ ۱۴:۱۰:۴۵ +۰۰:۰۰ ۲۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

تاثیرمیزان هوای غیرعمدی برمقاومت ودوام بتن

تاثیرمیزان هوای غیرعمدی برمقاومت ودوام بتن تاثیرمیزان هوای غیرعمدی برمقاومت ودوام بتن | جهت استفاده ازبتن به عنوان یک ماده ساختمانی باکاربردهای متعدد،می بایست به خواص مکانیکی ودوامی آن توجه شود.امروزه خواص دوامی بتن،به دلیل اهمیت طول عمرسازه ها،موردتوجه محققین ودانشمندان قرارگرفته است. درتمامی خواص ذکرشده میزان هوای غیرعمدی بتن رابطه ای ویژه باخواص مکانیکی [...]

توسط | ۱۳۹۸-۲-۲۴ ۱۴:۱۰:۱۶ +۰۰:۰۰ ۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

سنگدانه ها

سنگدانه ها سنگدانه مصنوعی لیکا درایران تنهاپوکه رسی یاخاک رس منبسط شده(لیکا)وپرلیت منبسط شده تولید می شود،ولی هنوزبرای آن هااستانداردی نوشته نشده است.وزن مخصوص فضایی پوکه رسی،که در کوره گردنده تولیدمی شود،از300تا650کیلوگرم برمترمکعب می باشدوباآن می توان بتن های سبک باوزن مخصوص بین800تا1800کیلوگرم ساخت. پوکه رسی درپرکردن فضاهای خالی ،ساختن بلوک های سبک وزن وبتن [...]

توسط | ۱۳۹۸-۲-۲۴ ۱۴:۰۵:۵۳ +۰۰:۰۰ ۲۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

تاثیرسنگدانه برخصوصیات مکانیکی وفیزیکی روسازی بتن متخلخل

تاثیرسنگدانه برخصوصیات مکانیکی وفیزیکی روسازی بتن متخلخل تاثیرسنگدانه برخصوصیات مکانیکی وفیزیکی روسازی بتن متخلخل | سالانه خسارات قابل توجهی ازجانب آب های سطحی وروان آب هابه جامعه تحمیل می شود. این خسارات ناشی ازبروزتصادف واختلال درترافیک به سبب لغزندگی سطح معابر،تولیدسیلاب وتحمیل خسارت به جان ومال شهروندان،هدررفتن آب های سطحی،تشکیل روان آب و فاضلاب های [...]

توسط | ۱۳۹۸-۲-۲۲ ۱۴:۲۶:۵۳ +۰۰:۰۰ ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

بتن وزلزله

بتن وزلزله بتن وزلزله | حجم بسیاری ازبتن مصرف شده درساخت وساز کشورمان ایران هرساله به دلیل زلزله های شدیددچارخسارت هایی زیادمی شودوبتن مصرفی دراین ساختمان هاازبین می رودواین مطلب مغایرباقانون طلایی توسعه پایداراست. تدوین آئین نامه جامعی که بتواندساختمان هارادرمقابل نیروهای زلزله مقاوم نمایدازاقداماتی است که برای جلوگیری ازاین خسارت هاالزامی است.دراین میان آئین [...]

توسط | ۱۳۹۸-۲-۲۴ ۱۴:۰۵:۵۶ +۰۰:۰۰ ۲۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه